News

พิจารณารับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

          ด้วย Mr.Bai Bin สัญชาติจีน สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณารับนักศึกษาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งผลพิจารณากลับมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อจัดทำหนังสือตอบรับต่อไป