News

ขอให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

          ตามที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ เรียนรู้บริบทการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถอยู่ได้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 1 คน ที่มีคุณสมบัติดังเอกสารแนบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอให้จัดส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561