ข้อมูลโบรชัวร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการเรียนกับการทำงาน Work Integrated Learning (WIL)