กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยคณะวิทยาการจัดการ

การจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ในมุมมองการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบออนไลน์)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563