Knowledge-Management-1

การจัดการความรู้ “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” 

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร