Knowledge-Management-1

การจัดการความรู้ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการความรู้เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร