Knowledge-Management-1

องค์ความรู้เรื่อง… การวัดและการประเมินผลการทางการศึกษาและการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล

โดย อาจารย์ประพล จิตคติ
โปรแกรมวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร