Knowledge-Management-1
องค์ความรู้สหกิจศึกษา จากนักศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

         เป็นโครงการส่งเสริม ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัตงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง ซึ่งข้อมูลความรู้เป็นรูปแบบ E-Book ที่นักศึกษาจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายเรื่องการปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษา

คู่มือเตรียมสหกิจศึกษา จัดทำโดย  

นางสาวกนกวรรณ  คำกองแก้ว
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คู่มือเตรียมสหกิจศึกษา จัดทำโดย  

นางสาวกันยา มั่นคง
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร