Knowledge-Management-1
จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยวิทยากร คือ อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า คณะครุศาสตร์ สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ ได้ดังนี้
          หลักการบูรณาการที่ดีควรสามารถบูรณาได้พร้อมๆกันในหลายๆด้าน โดยวิทยาการได้นำเสนอโมเดลการบูรณาการ ประกอบด้วย งานประจำ (Routine) งานโครงการ (Project) งานวิจัย (Research) ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่จะมีส่วนช่วยให้การบูรณการด้านต่าง ๆ นั้นประสบความสำเร็จ ทังนี้ด้านการเรียนการสอนถือว่าเป็นงานประจำ (Routine) เป็นภารกิจหลักของอาจารย์ เมื่อมีการพัฒนาการเรียนการสอนแล้ว จึงนำความรู้ไปออกบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือมีการนำความรู้ผนวกเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของคนในท้องที่ โดยเป้าหมายสุดท้ายคือการนำองค์ความรู้สู่กระบวนการทางการวิจัยพัฒนาชมชุนให้มีความเข้มแข็งตรงตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
          คณะวิทยาการจัดการประกอบด้วย 8 โปรแกรมวิชา พบว่าบางโปรแกรมวิชามีความลำบากในการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาบัญชี ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยให้นักศึกษาทำชิ้นงาน ทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ให้นักศึกษาสร้างสื่ออนิเมชั่นที่สะท้อนศิลปะพื้นบ้าน ฯลฯ
เกร็ดความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้
  • เชิญโปรแกรมวิชาอื่นๆ อย่างน้อย 3 โปรแกรมวิชา สามารถเป็นบริการวิชาการได้
  • นำความรู้มาเขียนเป็นคู่มือให้ชุมชน สามารถเป็นบริการวิชาการได้
สิ่งที่คณาจารย์ได้รับจากการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้รับความเข้าใจและแนวคิดในการบูรณาการที่ชัดเจน ทั้งกระบวนการคิดและแนวทางในการเขียนสรุปการบูรณาการ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Moodle ทำให้คณาจารย์ ได้แนวทางในการพัฒนา E-learning พร้อมทั้งสามารถสร้างกิจกรรมหรือใบงานบน E-learning ได้
ข้อเสนอแนะในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  1. ควรมีการอบรมเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรม Moodle เนื่องจากโปรแกรมมีความซับซ้อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
  2. ควรมีการ KM บ่อยขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการในรายวิชาต่างๆของแต่ละโปรแกรมวิชา
อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว
โปรแกรมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร