Knowledge-Management-1

องค์ความรู้ “การเรียนการสอนแบบ Active Learning”

         จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. โดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินทางไปเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบ Active Learing ณ ประเทศมาเลเซีย สรปุได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาลายา มาเลเซีย เป็นการเรียนการสอนแบบอิเล็คทรอนิกสื ทั้งสิ้น ทุกรายวิชา ทุกคณะ ใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ นักศึกษาเท่านั้น ส่วนนักศึกษาจะเป็นผู้ประเมินเพื่อนร่วมชั้น
2. การเรียนการสอนในปัจจุบัน มีการแบ่งตามสัดส่วน ดังนี้
2.1 การบรรยายเพียงร้อยละ 5
2.2 เน้นการอ่าน ร้อยละ 10
2.3 สื่อ-ประสม ร้อยละ 20
2.4 การสาธิต ร้อยละ 30
2.5 แลกเปลี่ยนประเด็น / สนทนากลุ่ม ร้อยละ 50
2.6 ฝึกแก้ไขสถานการณ์ ร้อยละ 75
2.7 อื่น ๆ ร้อยละ / การเรียนการสอนแบบนำไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 90
3. การเรียนการสอนแบบคิดเป็นคู่ (Thnik pair shared)
3.1 ผู้สอนตั้งคำถาม
3.2 ให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาคำตอบจากคำถามที่ผู้สอนได้ตั้งขึ้น
3. 3 ให้ผู้เรียนจับคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3.4 ให้ผุ้เรียนแต่ละคู่ไปรวมกลุ่มกับผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
4. กิจกรรมเขียนตอบ 1 นาที
4.1 ผู้สอนบอกรุปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
4.2 ชี้แจง ให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้ในชั้นเรียน หรือ ตั้งคำถามในหัวข้อที่เรียน
4.3 ผู้เรียนเขียนตอบบนกระดาษที่แจกให้ พร้อมทั้งฟังสัญญาณ แจ้งเวลา จากผู้สอน
4.4 ผู้สอนติดตามการตรวจสอบจากผู้เรียน
5. การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา
5.1 แจกกรณีศึกษา กับผู้เรียนทุกคน ตามกลุ่ม
5.2 ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5.3 นำเสนอผลการจัดการปัญหาในข้อ 5.2 ต่อเพื่อนร่วมชั้น และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
          สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะมาถึง หากอาจารย์ท่านใดที่มีความประสงค์จะนำองค์ความรู้ หรือ เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไปใช้ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานการจัดการความรู้และบริการวิขาการ
สรุป โดย อาจารย์ประพล จิตคติ
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 23.07 น.