Knowledge-Management-1
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สไลด์ความรู้
จาก
สาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน