Knowledge-Management-1
การจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็น                    การจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)

เรื่อง                       “เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ”

วันที่จัดกิจกรรม           วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม       ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

ผู้นำการแลกเปลี่ยน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
 2. อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
 3. อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน

ผู้นำในการแลกเปลี่ยนได้เสนอเทคนิคที่ใช้ในการสอน ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นความรู้ได้ ดังนี้

ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน

 1. ผู้สอนควรมีการทดสอบความรู้เบื้องต้นผู้เรียนเพื่อทราบถึงความแตกต่างในระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และนำมาใช้ปรับการสื่อสารระหว่างการสอนที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2. ผู้สอนควรมีการมอบหมายงานหรือการส่งไฟล์เนื้อหาล่วงหน้าให้นักศึกษาไปทำการค้นคว้าก่อนเข้าเรียนเพื่อได้เข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน เช่น คำศัพท์เฉพาะ (Vocabulary) ตัวอย่างเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทเรียน (Case Study) เป็นต้น
 3. การจัดทำสไลด์การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสารด้วยรูปภาพแทนการใช้ประโยคภาษาอังกฤษแบบยาวๆ เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน

ขั้นการสอน 

 1. การใช้บทสนทนาสั้นๆ เพื่อเป็นการทักทายและเป็นการกระตุ้นการสื่อสารของผู้เรียน โดยเป็นการฝึกให้ผู้เรียนกล้าในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น
 2. การแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของเนื้อหาในบทเรียนที่จะสอนได้ดียิ่งขึ้น
 3. การสื่อสารอาจสลับใช้ภาษาไทยได้บ้าง เมื่อสังเกตว่าผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจในการอธิบายเนื้อหา

การใช้สื่อรูปภาพ เกม หรือการให้ออกมานำเสนอ ฝึกการเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาอังกฤษจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา ซึ่งผู้สอนอาจใช้เป็นการจับคู่เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนบทสนทนาภาษาอังกฤษกันเอง และยังเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้องด้วย

 1. การเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนซักถาม โดยใช้คำถามเป็นภาษาอังกฤษหรือสลับภาษาไทยในบางครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้กล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผู้เรียน

 1. ผู้เรียนได้ทราบคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น
 2. บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานเมื่อใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเช่น การจับคู่สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ การทายภาพ เป็นต้น
 3. การวัดผลการสอนหลังการสอนมีผลคะแนนสูงกว่าก่อนการสอน
 4. ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงออก โดยใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้สอน

 1. ผู้สอนควรมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อลดความกังวลในการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ
 2. ผู้สอนควรมีการฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อช่วยปรับปรุงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ผู้สอนควรแสวงหาเทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับเนื้อหาที่ใช้ในการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
 4. ผู้สอนควรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษกับเนื้อหาที่ใช้ในการสอนผู้เสมอ เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้จดจำคำศัพท์หรือประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้