เรื่อง การออกแบบเครื่องมือการประเมินการสอนแบบ WIL

ผู้รับผิดชอบ

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร