เรื่อง การออกแบบวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร