KM การวัดและประเมินผลแบบอิงกลุ่ม

โดยวิทยากร ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศา…

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566” (กิจกรรมที่ 2)

วันที่ 3-5 เมษายน 2565 ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา…

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566” (กิจกรรมที่ 1)

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจา…

Read more

พิธีเปิด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจร…

Read more

การอบรมหลักสูตร “การบริหารแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”

     วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไ…

Read more

การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมืออาชีพ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

        ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นร่วมอบรมหลักสูตร…การบร…

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก…

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะว…

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.55 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะว…

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” โรงเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.40 น.เป็นต้นไป ตัวแทนค…

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “FMS KPRU สัญจร” โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.50 น. เป็นต้นไป ตัวแทน…

Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 10(ออนไลน์)

Read more

โครงการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน

Read more

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา

Read more

แจ้งให้ทราบถึงช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Read more

ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่อง สูญเสียบิดา มารดา ผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564

ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธิประชานุเคราะห์

Read more

การอบรม เรื่อง งานประดิษฐ์และงานฝืมือพัฒนาสู่อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ (ออนไลน์)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โปรแกรมวิ…

Read more

การอบรม เรื่อง แรงบันดาลใจในการทําอาหารและการตกแต่งจานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ออนไลน์)

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โปรแกรมวิ…

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านบาร์เทนเดอร์และการครัว ในหัวข้อ “ดื่ม กิน เที่ยวเมืองกำแพงเพชร”

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โปรแก…

Read more

ขออนุญาตเชิญชวนและประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน รุ่นบูชาครู 99)

Read more

พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

Read more

ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่5 ฉบับที่ 2

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read more

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ป…

Read more

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างคอนเทนต์และการไลฟ์สด” และ “การสร้างเพจเฟสบุ๊กและการนำข้อมูลสู่สื่อออนไลน์”

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โป…

Read more

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างจิตสำนึกการบริการบนพื้นพื้นฐานความพอเพียง

   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุค…

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือการประเมินการสอนแบบ WIL”

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการ…

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระดับหลักสูตร (AUN-QA)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิ…

Read more

การประชาสัมพันธ์ หนังสือพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชื่อหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2020)”

Read more

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5”

Read more

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

Read more

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามออนไลน์

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณ…

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1-3

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร แนวทางการบริการสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1-3

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP รุ่นที่ 1-4

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ รุ่นที่ 1-6

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การประชุมการจัดรายงานประชุม รุ่นที่ 1- 5

Read more

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยากา…

Read more