ขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม KM.TQR Register) ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคาร 14 โดยมีประเด็น
1. การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนรับนักศึกษา
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
3. การจัดการศึกษาของหลักสูตรทำให้นักศึกษาได้อะไรและมีคุณภาพอย่างไร
4. ปรัญชาของสาขา มีว่าอย่างไร
5. เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยากให้นักศึกษาในหลักสูตรเป็นอย่างไร
6. ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาทำให้นักศึกษาเป็นอย่างไร