คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยนักศึกษาที่จะสมัครรับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาภาคปกติของคณะวิทยาการจัดการที่กำลังศึกษาอยู่
  2. มีผลการเรียนปัจจุบันเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
  3. มีความประพฤติเรียนร้อย และมีจิตอาสา
  4. มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะโดยสม่ำเสมอ
  5. เป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนแบบต่อเนื่องมาก่อน (ยกเว้นเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

หมายเหตุ

  1. จัดส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.
  2. นัดสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง KM room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ