ขอความร่วมมมือนักศึกษา ตอบแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561
ระยะเวลาการประเมิน บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2561