ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ปีการศึกษา 2561
เรื่อง การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ