ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562

เรื่อง การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ