เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)