• วิทยาการจัดการวิชาการ 2018
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
  • speexx-kpru
  • ทุน SET
  • KPRU LMS e-Learning
  • สอบวัดมาตรฐานคอมฯ
  • [บุคลากร]แข่งขันภาษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560
ภาพกิจกรรมคณะ

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบุคลากรคณะ และบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ

สาขาวิชา