บริการอาจารย์ /เจ้าหน้าที่

ระบบบัญชี 3 มิติ

ตรวจสอบจดหมายพัสดุ และ EMS

ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์

ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์

พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา

ตรวจสอบตารางผู้สอน

(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

ตรวจสอบตารางผู้สอน

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

(E-Learning คณะ)

E-Learning คณะ

ระบบส่งข้อมูล มคอ.3

และ มคอ.4

ระบบส่งข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.4