ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ขยายผลเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และคนไทย ในอนาคต

รายละเอียด

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ สู่นวัตกรรม 4.0 ในศตวรรษที่ 21

รายละเอียด