การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 2 (ออนไลน์)

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Ver.4.0) สำหรับหลักสูตรแบบ OBE หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

รายละเอียด