ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

รายละเอียด

เข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

รายละเอียด