ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย รุ่นที่ 1 -รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้เกิดประเด็นข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 5 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจเางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และการสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

รายละเอียด