ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคตาม TOR ที่กำหนด การตรวจพัสดุ TOR ที่แนบท้ายสัญญาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาในกรณีที่พัสดุส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการกำหนดราคากลางและพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560

รายละเอียด

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระบัญญัติการซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาแลศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 เรื่อง งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และโครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ (Goodbye Senior) ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด