ข่าวนักศึกษาและศิษย์เก่า

ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาแลศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562 เรื่อง งดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และโครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ (Goodbye Senior) ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด