สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
2. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้ผลการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-leaning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
4. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการเรื่องการใช้ต้นทุนระยะสั้นในการตัดสินใจของนักศึกษาโปรแกรมการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
5. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี อาจารย์กันยา มั่นคง
สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2562
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
ผลงานวิจัยนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ
1. กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ของกลุ่มจังหวัดมรดกโลก รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
2. การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบเนย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
  • อาจารย์กษมา สุรเดชา
  • อาจารย์กันยา มั่นคง
  • ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
3. การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร
  • อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
  • ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
  • อาจารย์ประพัสสร บัวเผื่อน
4. การพัฒนากระบวนการลดต้นทุนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ดแปรรูปของโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
  • อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
  • อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลาน สู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  • อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม
  • ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์