สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) แบบมีส่วนร่วม อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ และคณะ
3. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ เรื่อง การใช้ต้นทุนในการตัดสินใจระยะสั้น ของนักศึกษาโปรแกรมการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
4. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี อ.กันยา มั่นคง
5. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชา โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง

อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน

อ.จิระ ประสพธรรม

อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้

6. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ประพล  จิตคติ
3. การพัฒนาการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเพื่อความยั่งยืนจังหวัดกำแพงเพชร

รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ

และคณะ

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าปักชาวเขาเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับกลุ่มผ้าปักชาวเขา บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ผศ.ดร.ถมรัตน์ เงินทอง
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
5. การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายโดยใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา

 

กราฟแสดงสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์