สรุปงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม จำนวนงบประมาณ(บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (ปกติ ผ่านระบบ NRMS)
1 การศึกษาภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จาก

พืชสมุนไพรท้องถิ่น เขาโกรกปลากั้ง จังหวัดกำแพงเพชร

1. อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
2. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
3. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
4. นางสาวกันยา มั่นคง
5. อ.นภาลัย บุญคำเมือง
16,010
2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจังหวัดกำแพงเพชร
1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์)
2. อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
4. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
5. ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู
6. อ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
7. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
8. อ.ประภัสสร กลีบประทุม
16,010
3 การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายโดยใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง กำแพงเพชร 1. รศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา 16,010
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลนิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
1. อ.วรางค์ รามบุตร
2. ผศ ดร.ชาลี ตระกูล
3. อ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
16,010
รวมทั้งสิ้น 64,040
2. งบบำรุงการศึกษา (บกศ.) ปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
1 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชา โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
3. ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง
4. อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
5. อ.จิระ ประสพธรรม
6. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
6,100
2 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก 1. อ.ประพล  จิตคติ 6,100
3 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 6,100
รวมทั้งสิ้น 18,300
3.วิจัยในงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการจัดการ
1 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 1.ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 100,000
รวมทั้งสิ้น 100,000
รวมงบประมาณวิจัยทั้งสิ้น 182,340