สรุปงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม จำนวนงบประมาณ(บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในรายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี 1. อ.นภาลัย บุญคำเมือง 25,049
2 การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เห็ดนางฟ้าภูฐานตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
2. อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
3. อ.ประภัสสร กลีบประทุม
25,049
3 กลยุทธ์ธุรกิจและการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้สถานการณ์โควิด-19 1. ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 25,049
รวมทั้งสิ้น 75,147
2. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
1 การพัฒนาทักษะอาชีพทางการตลาดผู้สูงอายุ :การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒพลัง สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 1. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
2. รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
3. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
34,000
2 การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานวิถีการอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านหัวฝายเหนือตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
2. อ.ศิริพร โสมคำภา
3. อ.พิมพ์ผกา วงษ์กองแก้ว
4. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
34,000
3 การจัดการความรู้เกษตรปลอดภัยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านสามัคคีธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.ยุซิตา กันหามิ่ง
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
34,000
4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1. นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
34,000
5 การพัฒนาผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติของบ้านเด่นวัวสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเมืองรอง จังหวัดตาก 1. อ.ประภัสสร กลีบประทุม
2. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
34,000
รวมทั้งสิ้น 170,000
3. งบประมาณแผ่นดิน ผ่านการบริหารจัดการจาก สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาการจัดการ
1 ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชรสำหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 1. ผศ.ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร 965,090
2 การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี 769,155
รวมทั้งสิ้น 1,734,245
4. งบประมาณสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
1 การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. อ.ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
2. อ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
3. อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
4. ผศ.ธวชินี ลาลิน
5. อ.พัจนภา เพชรรัตน์
6. ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
7. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
8. อ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
9. นายอนุชา พวงผกา
10. นายจิรพงษ์ เทียนแขก
11. นางวรรณภา สุวรรณพงษ์
65,654
(722,200)
รวมทั้งสิ้น 65,654
รวมงบประมาณวิจัยทั้งสิ้น 2,045,046