+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดการ ประจำปีการศึกษา 060/2562
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมระเบียบกำรแต่งกำยของนักศึกษำ 042/2562
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ 027/2562
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559
+ คำสั่งแต่งตั้งการฝึกซ้อมเชียร์โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกค่ายอาสา ประจำปีการศึกษา 2558
+ คำสั่งแต่งตั้้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558
+ คำสั่งแต่งตั้้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2557
+ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2557