แบบฟอร์ม กยศ.
+ แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2561
+ สมุดบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

+ หนังสือรับรองการแยกกันอยู่

+ หนังสือรับรองการตาย

แบบฟอร์มทุนการศึกษา
+ ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แบบต่อเนื่อง
+ ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แบบไม่ต่อเนื่อง
+ แบบฟอร์มขอรับทุนเพื่อการศึกษา ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา

+ ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

+ ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ2 ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น

+ คำขอ/สัญญา การยืมเงินหมุนเวียน (ทุนฉุกเฉิน)

แบบฟอร์มหอพักนักศึกษา
+ ใบบันทึกขออาศัยหอพักนักศึกษา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
+ ใบคำขออาศัยหอพักนักศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
+ ใบแจ้งความประสงค์เข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีการศึกษา 2558

+ คำร้องขอถอนเงินบำรุงการศึกษา (คืนเงินหอพัก)