บริการนักศึกษา

ตารางเรียน ตารางสอน

ตารางสอบ (สำหรับนักศึกษา)

ตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางสอบ 

ตรวจสอบประวัตินักศึกษา

ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ (E-Testing)

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

E-mail สำหรับนักศึกษา

E-mail สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้อง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการเรียนการสอน

(E-Learning)

E-Learning

โครงการเครือข่ายห้องสมุด

แห่งประเทศไทย (ThaiLIS)

ThaiLIS

Video & CD-Rom

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

(e-advisor)

ระบบที่ช่วยจัดการข้อมูลการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา