“เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเน้นการจัดการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน”

ประวัติสาขาวิชา
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เริ่มดําเนินการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2543 ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2551 และใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 และในปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเริ่มใช้หลักสูตรนี้ ในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาฯ จึงเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาในหลักสูตร จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีพ.ศ. 2560 และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพ
 3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
 4. มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
 5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้ อย่างน้อย 1 ภาษา
 6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
ปรัชญา
     เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
แนวทางการประกอบวิชาชีพ
 • มัคคุเทศก์
 • แอร์โฮสเตส
 • พนักงานภาคพื้นดินของสายการบินต่างๆ
 • พนักงานต้อนรับในโรงแรม
 • บาร์เทนเดอร์
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • ฯลฯ
สถานประกอบการ
13045516
ประมาณค่าใช้จ่าย
(ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,500 ฿
9,500 ฿
 • ค่าธรรมเนียมปกติ/ฤดูร้อน 9,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน 15,000-30,000 บาท
 • *ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการฝึกปฏิบัติเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม*
ภาพกิจกรรม