อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว