แนะนำมหาวิทยาลัย
การบริการนักศึกษา ในด้านการแนะนำอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เห็นในมุมต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
k_pco8
IMG_3142

คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 11)

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11 ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงประตูหน้าของมหาวิทยาลัย
IMG_6358

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรืออาคาร 18 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 48 หรือทางมาหอประชุมรัตนอาภา
IMG_6452

กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 47)

กองพัฒนานักศึกษา หรืออาคาร 47 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
IMG_6366

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืออาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทั้งจากแหล่งหนังสือที่น่าสนใจ และแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณด้านข้างโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
IMG_6333

ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย

ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาในด้านงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา และให้บริการพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ในตัวอาคารกองพัฒนานักศึกษา หรืออาคาร 47
IMG_6417

โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังคณะวิทยาการจัดการ หรืออาคาร 11 ด้านข้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัย
IMG_6294

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ตั้งอยู่บริเวณประตูหลังของมหาวิทยาลัย ระหว่างกลางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 38) กับคณะครุศาสตร์ (อาคาร 46) หรือตรงข้ามบ่อปลาบึก
12625962

โรงแรมน้ำเพชร

โรงแรมน้ำเพชร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ข้างธนาคารกรุงเทพ หรือตรงข้าม 7-11
IMG_6280

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 12)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรืออาคาร 12  เป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกที่หนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสำนักงานอธิการบดี หรืออาคาร 14
Link-1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        (อาคาร 38)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรืออาคาร 38 มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหลังมหาวิทยาลัย หรือด้านข้างอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
IMG_6359

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 48 ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 18
IMG_6414

บริการสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริการสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า อาคาร AV เป็นสถานที่ที่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และติดต่อเรื่องอินเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณด้านในตัวอาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
IMG_6299

บ่อปลาบึก

บ่อปลาบึก เป็นสถานที่สำหรับพัผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ หรือใจกลางมหาวิทยาลัย
IMG_6467

สหกรณ์มหาวิทยาลัย

สหกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณหน้าซอยทางไปหอประชุมรัตนอาภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 48)
IMG_6354

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย

สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารพละศึกษา ด้านหลังสนามกีฬามหาวิทยาลัย
IMG_6449

หอพักชาย

หอพักชาย เป็นหอภายในของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
IMG_6305

สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14)

อาคาร 14 หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า ตึกกระป๋องแป้ง เป็นทั้งอาคารเรียนรวม และสำนักอธิการบดี สำหรับนักศึกษาคนใดที่ต้องการติดต่อเรื่องของการเรียน ไม่ว่าจะเป็นสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชานั้น สามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 หรือต้องการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่การเงิน ชั้น 2 ซึ่งอาคาร 14 ตั้งอยู่บริเวณระหว่างกลางของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรือ อาคาร 12 กับคณะครุศาสตร์
IMG_6316

คณะครุศาสตร์ (อาคาร 46)

คณะครุศาสตร์ หรืออาคาร 46 เป็นผู้นำในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพในระดับสากล ตั้งอยู่บริเวณระหว่างกลางของอาคารทีปังกรรัศมีโชติกับอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14)
IMG_6365

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาหารมหาวิทยาลัย
IMG_6344

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณประตูหลังของมหาวิทยาลัย
budda-image

พระพุทธวิธานปัญญาบดี

พระพุทธวิธานปัญญาบดี เป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเลื่อมใส ศรัทธา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของบ่อปลาบึก
IMG_6473

หอประชุมรัตนอาภา

หอประชุมรัตนอาภา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสหกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG_6461

ฟิตเนสมหาวิทยาลัย

ฟิตเนสมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารพละศึกษา ด้านหลังสนามกีฬามหาวิทยาลัย
IMG_6444

หอพักหญิง

หอพักหญิง เป็นหอภายในของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัย