สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ
1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ
การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
ผลงานวิจัยนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ
1. การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
2. นวัตกรรมการจัดการการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจ เกษตรอินทรีย์ (โกโก้ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด้)
เชิงพาณิชย์สำหรับเกษตรกร จังหวัดตาก
1. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
2. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
3. อ.ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
4. ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
3. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลไม้เศรษฐกิจเกษตรอินทรีย์ (โกโก้ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด้) จังหวัดตาก 1. อ.ชลธิชา แสงงาม
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
4. การสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่แบบมีส่วนร่วม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
2. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
3. อ.ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
5. การยกระดับและเพิ่มมูลค่าธุรกิจงานฝีมือจากปัญญาฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
1. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. อ.ชลธิชา แสงงาม
4. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากปัญญาฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และการสร้างแบรนด์เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ 1. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. ดร.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
7. นวัตกรรมแผนธุรกิจและการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของงานฝีมือจากปัญญาฐานราก อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
2. ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
3. อ.ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
8. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1. วชิรวิทย์ กรรณิกา
2. รัชนีวรรณ บุญอนนท์
9. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดกำแพงเพชร อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา

สรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
1 การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
2 นวัตกรรมการจัดการการเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจ เกษตรอินทรีย์ (โกโก้ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด้) เชิงพาณิชย์สำหรับเกษตรกร จังหวัดตาก

1. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
2. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
3. อ.ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
4. ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร

3 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลไม้เศรษฐกิจเกษตรอินทรีย์ (โกโก้ แมคคาเดเมีย อะโวคาโด้) จังหวัดตาก 1. อ.ชลธิชา แสงงาม
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
4 การสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่แบบมีส่วนร่วม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
2. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
3. อ.ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
5 การยกระดับและเพิ่มมูลค่าธุรกิจงานฝีมือจากปัญญาฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. อ.ชลธิชา แสงงาม
4. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากปัญญาฐานรากสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และการสร้างแบรนด์เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ 1. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. ดร.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
7 นวัตกรรมแผนธุรกิจและการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของงานฝีมือจากปัญญาฐานราก อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
2. ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
3. อ.ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
8 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1. วชิรวิทย์ กรรณิกา
2. รัชนีวรรณ บุญอนนท์
9 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา