ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัย

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย

ระบบสืบค้น

รายงานการวิจัย

ระบบสืบค้น
รายงานการวิจัย

ฐานข้อมูลนวัตกรรม

และผลิตภัณฑ์

ฐานข้อมูลนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์

ระบบส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัย

ระบบส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ระบบรายงาน

การตีพิมพ์เผยแพร่

ระบบรายงาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

ระบบสารสนเทศ

งานวิจัยคณะ

ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยคณะ(เว็บไซต์เดิม)

สรุปงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

สรุปงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งบประมาณวิจัย

ข้อมูลงบประมาณวิจัยคณะ

ระบบรายงาน

การจดลิขสิทธิ์

ระบบรายงาน
การจดลิขสิทธิ์

รายงานจำนวนวิจัย : 2562

  • สาขาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ข้อมูลจำนวนวิจัยแยกตามโปรแกรมวิชา

ลำดับ หน่วยงาน จำนวน
1 สาขาการจัดการทั่วไป 11
2 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 7
3 สาขาวิชาการตลาด 6
4 สาขาวิชาการบัญชี 5
5 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4
6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2
8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1
รวม 38