ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัย

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย

ระบบสืบค้น

รายงานการวิจัย

ระบบสืบค้น
รายงานการวิจัย

ฐานข้อมูลนวัตกรรม

และผลิตภัณฑ์

ฐานข้อมูลนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์

ระบบส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัย

ระบบส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ระบบรายงาน

การตีพิมพ์เผยแพร่

ระบบรายงาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

ระบบสารสนเทศ

งานวิจัยคณะ

ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยคณะ(เว็บไซต์เดิม)

สรุปงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

สรุปงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งบประมาณวิจัย

ข้อมูลงบประมาณวิจัยคณะ

รายงานจำนวนวิจัย : 2561

  • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
  • สาขาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ข้อมูลจำนวนวิจัยแยกตามโปรแกรมวิชา

ลำดับ หน่วยงาน จำนวน
1 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 5
2 สาขาการจัดการทั่วไป 16
3 สาขาวิชาการตลาด 1
4 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6
5 สาขาวิชาการบัญชี 2
6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
7 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 8
8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 8
รวม 47