สรุปงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม จำนวนงบประมาณ(บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ (ทุนอาจารย์)
1 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติจากกาบกล้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร 1. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา (70%)
2. อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย (30%)
3. นายมนัส พิมพิสาร (0%)
150,000
(105,000)
2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รีเยลลี่ชนิดเหลวพลังงานสูง 1. รศ.วชิระ สิงห์คง (50%)
2. ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ (20%)
3. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ (10%)
4. นายพงศกร แสงหงษ์ (20%)
5. นางบุญยัง ศรีสุข (0%)
150,000
(15,000)
รวมทั้งสิ้น 120,000
2. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ (ทุนนักศึกษา)
3 การพัฒนาระบบนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ 1. น.ส.สุวีรยา คะเรียงลา (30%)
2. น.ส.ภารดี วินทะชัย (30%)
3. น.ส.พลอยชิสา ทับเงิน (30%)
4. อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ (5%)
5. อ.มนตรี ใจแน่น (5%)
5,000
(500)
4 การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสุขสำราญ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. น.ส.โสภิดา น้อยทะ (90%)
2. รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม (10%)
5,000
(500)
5 การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มอาชีพ หมู่ 9 บ้านลานเพชร ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 1. น.ส.ชุลีพร อินแสง (90%)
2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา (10%)
5,000
(500)
รวมทั้งสิ้น 1,500
3. งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ : ทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
6 นวัตกรรมต้นแบบการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตใหม่สู่ตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากของคนรุ่นใหม่ชาวไทยภูเขา จังหวัดกําแพงเพชร 1. ผศ.ดร โอกามา จ่าแกะ (45%)
2. ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร (10%)
3. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ (10%)
4. ดร.รัษฎากร วินิจกุล (5%)
5. ผศ.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม (5%)
6. นายจิรพงษ์ เทียนแขก (5%)
7. อ.สุทธีรา คำบุญเรือง (5%)
8. อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ (5%)
9. อ.ดร.ณัฐพล บ้านไร่ (5%)
10. อ.ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร (5%)
600,000
(60,000)
7 การพัฒนาโมเดลการสื่อสาร ทางการตลาดธุรกิจออนไลน์สําหรับกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 อําเภอชายขอบ จังหวัดตาก สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า ลดความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิต 1. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ (60%)
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ (10%)
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ (10%)
4. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (10%)
5. ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ (10%)
250,000
(50,000)
8 การสื่อสารการสร้างคุณค่าและ มูลค่าแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเมืองรอง สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงวิถีใหม่ ของเมืองโบราณ กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ 1. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง (50%)
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ (30%)
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ (20%)
300,000
9 นวัตกรรมการพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก ถั่วแปจีสู่ธุรกิจชุมชนเชิง พาณิชย์เพื่อลดความยากจนและเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกรในจังหวัดตาก 1. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (40%)
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร (15%)
3. ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ (15%)
4. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา (15%)
5. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ (15%)
400,000
(120,000)
10 นวัตกรรมการจัดการและสร้าง มูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่อง เที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรองสู่การท่องเที่ยวที่มี มูลค่าสูงวิถีใหม่ของเมืองโบราณกําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ 1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ (60%)
2. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร (20%)
3. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ (20%)
200,000
(80,000)
รวมทั้งสิ้น 610,000
4. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
11 การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากล้วยไข่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากใน จ.กำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ (50%)
2. ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน (5%)
3. อ.สุทธิดา ทับทิมศรี (5%)
4. อ.น้ำฝน สะละโกสา (5%)
5. ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ (5%)
6. ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว (5%)
3,400,000
(170,000)
รวมทั้งสิ้น 170,000
5. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
12 โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตและการจัดการพลังงานสะอาดสำหรับชุมชน 1. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล (30%)
2. ผศ.ภาคิณ มณีโชติ (20
3. อ.นิวดี คลังสีดา (10%)
4. ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย (10%)
5. อ.พบพร เอี่ยมใส (10%)
6. ดร.วิชุรา วินัยธรรม (10%)
7. นางคัทลียา ปัญญาอูด (5%)
8. นางวาสนา มณีโชติ (5%)
500,000
(150,000)
รวมทั้งสิ้น 150,000
6. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
13 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 1. ผศ.ดร.ดร.ชาลี ตระกูล (35%)
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม (25%)
3. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา (5%)
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร (20%)
5. นางวาสนา มณีโชติ (10%)
6. น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม (5%)
300,000
(180,000)
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมู่ 28 บ้านคลองด้วน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา (20%)
2. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ (20%)
3. ผศ.วรรณวนัช ด่อนคร้าม (10%)
4. ดร.คุนัญญา เบญวจรรณ (10%)
5. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว (20%)
6. ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ (10%)
7. นางมัทรี ขาวจุ้ย (10%)
80,000
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารท หมู่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย (40%)
2. ดร.พิมประไพ ขาวขำ (30%)
3. ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร (30%)
80,000
(24,000)
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเปลือก หมู่ 2
ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
1. ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ (60%)
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร (40%)
80,000
(32,000)
รวมทั้งสิ้น
7. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
17 การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 1. ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ (35%)
2.ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ (15%)
3.ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น (15%)
4. ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม (15%)
5. อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว (10%)
6. นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว (5%)
7. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น (5%)
650,000
(65,000)
18 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและสถานประกอบการด้วย Talent Mobility 1. ดร.วิชุรา วินัยธรรม (30%)
2. ผศ. ดร.ชาลี ตระกูล (25%)
3. ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ (20%)
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร (15%)
5. นางวาสนา มณีโชติ (5%)
6. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง (5%)
340,000
(136,000)
19 การสังเคราะห์การดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม (20%)
2. ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต (20%)
3. ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ (20%)
4. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล (20%)
5. ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม (10%)
6. ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ (10%)
200,000
(40,000)
รวมทั้งสิ้น 241,000
รวมงบประมาณวิจัยทั้งสิ้น 1,608,500
ข้อมูลแยกตามโปรแกรมวิชา
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ : ทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
1. นวัตกรรมการพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก ถั่วแปจีสู่ธุรกิจชุมชนเชิง พาณิชย์เพื่อลดความยากจนและ เพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกรในจังหวัดตาก 1. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
4. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
5. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเปลือก หมู่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 1. ผศ.ดร.ดร.ชาลี ตระกูล
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
3. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร
5. นางวาสนา มณีโชติ
6. น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมู่ 28 บ้านคลองด้วน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา
2. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
3. ผศ.วรรณวนัช ด่อนคร้าม
4. ดร.คุนัญญา เบญวจรรณ
5. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
6. ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
7. นางมัทรี ขาวจุ้ย
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
5. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและสถานประกอบการด้วย Talent Mobility 1. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
2. ผศ. ดร.ชาลี ตระกูล
3. ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร
5. นางวาสนา มณีโชติ
6. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ (ทุนอาจารย์)
1. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชาติจากกาบกล้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร 1. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
2. อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย
3. นายมนัส พิมพิสาร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รีเยลลี่ชนิดเหลวพลังงานสูง 1. รศ.วชิระ สิงห์คง
2. ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
3. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
4. นายพงศกร แสงหงษ์
5. นางบุญยัง ศรีสุข
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ (ทุนนักศึกษา)
3. การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสุขสำราญ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
1. น.ส.โสภิดา น้อยทะ
2. รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
4. การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มอาชีพ หมู่ 9 บ้านลานเพชร ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร
1. น.ส.ชุลีพร อินแสง
2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ : ทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
5. นวัตกรรมต้นแบบการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตใหม่สู่ตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของคนรุ่นใหม่ชาวไทยภูเขา จังหวัดกําแพงเพชร
1. ผศ.ดร โอกามา จ่าแกะ
2. ผศ.ดร.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
3. อ.ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
4. ดร.รัษฎากร วินิจกุล
5. ผศ.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
6. นายจิรพงษ์ เทียนแขก
7. อ.สุทธีรา คำบุญเรือง
8. อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
9. อ.ดร.ณัฐพล บ้านไร่
10. อ.ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
6. การยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากล้วยไข่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากใน จ.กำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
2. ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน
3. อ.สุทธิดา ทับทิมศรี
4. อ.น้ำฝน สะละโกสา
5. ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
6. ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
1. การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกำลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 1. ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
2.ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
3.ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
4. ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
5. อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว
6. นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว
7. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมู่ 28 บ้านคลองด้วน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา
2. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
3. ผศ.วรรณวนัช ด่อนคร้าม
4. ดร.คุนัญญา เบญวจรรณ
5. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
6. ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
7. นางมัทรี ขาวจุ้ย
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ : ทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
1. การพัฒนาโมเดลการสื่อสาร ทางการตลาดธุรกิจออนไลน์สําหรับกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 อําเภอชายขอบ จังหวัดตาก สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าลดความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิต 1. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
4. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
5. ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
2. การสื่อสารการสร้างคุณค่าและ มูลค่าแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเมืองรอง สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงวิถีใหม่ ของเมืองโบราณ กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ 1. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
3. นวัตกรรมการจัดการและสร้าง มูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่อง เที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองรองสู่การท่องเที่ยวที่มี มูลค่าสูงวิถีใหม่ของเมืองโบราณกําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์
4. นวัตกรรมการพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก ถั่วแปจีสู่ธุรกิจชุมชนเชิง พาณิชย์เพื่อลดความยากจนและ เพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกรในจังหวัดตาก 1. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
2. ผศ.วรางค์ รามบุตร
3. ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
4. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
5. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
1. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 1. ผศ.ดร.ดร.ชาลี ตระกูล
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
3. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร
5. นางวาสนา มณีโชติ
6. น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
1. โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตและการจัดการพลังงานสะอาดสำหรับชุมชน 1. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
2. ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
3. อ.นิวดี คลังสีดา
4. ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
5. อ.พบพร เอี่ยมใส
6. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
7. นางคัทลียา ปัญญาอูด
8. นางวาสนา มณีโชติ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
2. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 1. ผศ.ดร.ดร.ชาลี ตระกูล
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
3. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร
5. นางวาสนา มณีโชติ
6. น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมู่ 28 บ้านคลองด้วน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา
2. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
3. ผศ.วรรณวนัช ด่อนคร้าม
4. ดร.คุนัญญา เบญวจรรณ
5. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
6. ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
7. นางมัทรี ขาวจุ้ย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารท หมู่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1. อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย
2. ดร.พิมประไพ ขาวขำ
3. ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System)
5. การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและสถานประกอบการด้วย Talent Mobility 1. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
2. ผศ. ดร.ชาลี ตระกูล
3. ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
4. ผศ.วรางค์ รามบุตร
5. นางวาสนา มณีโชติ
6. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
6. การสังเคราะห์การดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
2. ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
3. ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
4. ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
5. ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
6. ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ : ทุนวิจัย Fundamental Fund (FF)
(ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก)
1. การพัฒนาโมเดลการสื่อสาร ทางการตลาดธุรกิจออนไลน์สําหรับกลุ่มผู้แปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 5 อําเภอชายขอบ จังหวัดตาก สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าลดความยากจน เพิ่มคุณภาพชีวิต 1. อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
4. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
5. ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
2. การสื่อสารการสร้างคุณค่าและ มูลค่าแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเมืองรอง สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงวิถีใหม่ ของเมืองโบราณ กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ 1. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
3. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น)
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมู่ 28 บ้านคลองด้วน
ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
1. อ.อนันธิตรา ดอนบรรเทา
2. อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
3. ผศ.วรรณวนัช ด่อนคร้าม
4. ดร.คุนัญญา เบญวจรรณ
5. ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
6. ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
7. นางมัทรี ขาวจุ้ย
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ (ทุนนักศึกษา)
1. การพัฒนาระบบนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ 1. น.ส.สุวีรยา คะเรียงลำ
2. น.ส.ภารดี วินทะชัย
3. น.ส.พลอยชิสา ทับเงิน
4. อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
5. อ.มนตรี ใจแน่น