สรุปงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้วิจัยร่วม จำนวนงบประมาณ(บาท)
1. งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (ปกติ ผ่านระบบ NRMS)
1 การสร้างบทเรียนท้องถิ่น :
การปลูกกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองอย่างมีคุณภาพของคุณภาพของเกษตรกรในและนอกฤดูกาลในจังหวัดกำแพงเพชร
 1. ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
 2. .ธัญรดี บุญปัน
210,132
2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมือง
อย่างมีคุณภาพของเกษตรในและนอกฤดูกาลในจังหวัดกำแพงเพชร
 1. อ.ศิริพร โสมคำภา
 2. ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
148,918
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
 1. รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (50%)
 2. รศ.ดร.วราคณา จันทร์คง (30%)
 3. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ (10%)
 4. ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ (10%)

(306,400 x 70% = 214,480)

214,480
4 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มจังหวัดมรดกโลก
 1. ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
 2. อ.ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
312,800
5 รูปแบบการพัฒนาเมืองมรดกโลกชากังราวจากต้นแบบมรดกโลกสากล
 1. ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
 2. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
26,430
6 การศึกษาการจัดการเมืองต้นแบบมรดกโลกสากลสู่เมืองมรดกโลกชากังราว
 1. ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
 2. อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
 3. อ.พิมพ์นารา บรรจง
504,120
7 รูปแบบการพัฒนาเมืองมรดกโลกชากังราว
 1. อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
 2. อ.ชลธิชา แสงงาม
 3. อ.จักรพันธ์ หวาจ้อย
163,800
8 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบเนย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
 1. อ.กษมา สุรเดชา (60%)
 2. อ.กันยา มั่นคง (20%)
 3. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ (20%)

(45,000 x 40% = 18,000)

18,000
รวมทั้งสิ้น 1,598,680
2. งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (โครงการตามพระราโชบายฯ) คณะวิทยาการจัดการ
9 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร
 1. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
 2. ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
 3. อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
39,930
10 การพัฒนากระบวนการลดต้นทุนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเห็ดแปรรูปแบบของโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 1. อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
 2. อ.คุณัญญา เบญจวรรณ
40,000
11 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกมะแขว่นของกลุ่มแม่บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
 1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
40,000
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
 1. ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง
40,000
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา
ตำบลนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร
 1. อ.ยุชิตา กันหามิ่ง
 2. อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
40,000
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้าน โชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลาน
สู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 1. อ.ประภัสสร กลีบประทุม
 2. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
40,000
รวมทั้งสิ้น 239,930
3. งบบำรุงการศึกษา (บกศ.) ปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
15 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 1. อ.ชญาณ์นันท์ ศิริกิจเสถียร
9,996
16 กำแพงเพชรตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 1. น.ส.สุวิษา น้อยศรี
 2. น.ส.เสาวภา อะมะมูล
 3. น.ส.รุ่งทิวา กัณหา
 4. อ.กนิษฐา ศรีภิรมย์
5,000
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 1. น.ส.พิทยารัตน์ กระต่ายทอง
 2. น.ส.อรุณวตรี พรมเนตร
 3. น.ส.กาญจนา ยอดวิถี
 4. อ.กนิษฐา ศรีภิรมย์
5,000
18 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 1. ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
10,000
19 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 1. อ.วรางค์ รามบุตร
10,000
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-leaning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 1. อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
12,000
21 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง
ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ เรื่อง
การใช้ต้นทุนระยะสั้นในการตัดสินใจ ของนักศึกษาโปรแกรมการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 1. ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
10,000
22 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
 1. อ.กันยา มั่นคง
10,010
รวมทั้งสิ้น 72,006
4. งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 (งานวิจัยในการบริการวิชาการ) คณะวิทยาการจัดการ
23 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 1. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
 2. นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
67,848
รวมทั้งสิ้น 67,848
5. งบประมาณแผ่นดินแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาการจัดการ
24 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 1. ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
 2. . ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
 3. อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
 4. อ.วรรณพรรณ รักษ์ชน
90,960
รวมทั้งสิ้น 90,960
รวมงบประมาณวิจัยทั้งสิ้น 2,069,424