วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นวารสารที่นำเสนอบทความในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การพัฒนาท้องถิ่น และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลงานที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี หรือการนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์การ ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือเชิงการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมผลงานทางวิชาการและวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสู่การพัฒนาท้องถิ่น
 2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยที่ทางด้านบริหารธุรกิจ และด้านการพัฒนาท้องถิ่นอันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงการบริหารจัดการ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ในระหว่าง นักวิชาการ นักบริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนในสังคมธุรกิจโดยทั่วไป
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ

กำหนดการออกวารสาร
( ปีละ 2 ฉบับ )

 • มกราคม – มิถุนายน

 • กรกฏาคม – ธันวาคม

ติดต่อ
 • กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 6
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 • Mr.Wachirawie Kannika
  wachirawie22@gmail.com

Print ISSN : 2651-2122
Online ISSN : XXXX-XXXX