[contact-form-7 id=”25416″]
ติดต่อ
  • กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 6
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  • 08-9955-7989 ( อมร วรรณารักษ์ )