ข้อมูลบุคคล

  คำนำหน้า
  ชื่อ-นามสกุล
  ระดับการศึกษา
  ตำแหน่งทางวิชาการ

  สถานะภาพของผู้ส่งบทความ
  อาจารย์นักศึกษาบุคคลทั่วไป
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
  โทรศัพท์
  อีเมล์


  ปีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

  ข้อมูลบทความ

  ชื่อบทความภาษาไทย
  ชื่อบทความภาษาอังกฤษ


  ประเภทบทความ
  บทความวิจัยบทความวิชาการ


  ติดต่อ
  • กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 6
   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  • 08-9955-7989 ( อมร วรรณารักษ์ )