ข้อมูลบุคคล

คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ

สถานะภาพของผู้ส่งบทความ
อาจารย์นักศึกษาบุคคลทั่วไป
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
อีเมล์


ปีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความภาษาไทย
ชื่อบทความภาษาอังกฤษ


ประเภทบทความ
บทความวิจัยบทความวิชาการ


ติดต่อ
  • กองบรรณาธิการ วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 6
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    เลขที่ 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  • 08-9955-7989 ( อมร วรรณารักษ์ )