อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปาจรีย์-200x200
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
กนิษฐา-200x200
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วาสนา-จรูญศรีโชติกำจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิมกาญดา-200x200
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณัญญา-200-x-200
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) สถาบันราชภัฏนครปฐม
ณัฐรดา-200x200
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพายัพ
เพ็ญศรี-200x200
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ป.บัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพชรา-200x200
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัชนีวรรณ-200x200
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
อิสรีย์-200x200
รองศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยพายัพ
ดร.อดิเรก-ฟั่นเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.บัณฑิต (การวางแผนและบริหารโครงการ) สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ธีรศิลป์--กันธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ กันธา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
people
อาจารย์พิเศษ
และวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมเสริมหลักสูตร