เปิดสอนทั้งหมด 5 วิชาเอก

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

รอบรู้ด้านธุรกิจ ได้ประสบการณ์และมีงานทำ

เปิดสอนภาคปกติ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

เปิดสอนภาค กศ.บป

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

วิชาเอกการตลาด

สานรัก ปลูกรักษ์ ด้วยชุมชน

เปิดสอนภาคปกติ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

เรียนรู้ คู่บูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจ

ใกล้ชิดท้องถิ่น รู้จริงเรื่องการเงิน

เปิดสอนภาคปกติ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

เปิดสอนภาค กศ.บป

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

มุ่งศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เปิดสอนภาคปกติ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

การสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ

ในการเป็นผู้ประกอบการ”

เปิดสอนภาคปกติ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี