เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เทคนิคการตกแต่งเวทีด้วยการจับจีบผ้า
ณ วัดไตรตรึง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้านความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยกับการให้บริการวิชาการ