คณะวิทยาการจัดการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ หัวข้อ “ วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน ” เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อเพื่อนและชุมชน และสามารถนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้จริง