หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
สำนักงานคณบดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

นักวิชาการการศึกษา
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ดูรายละเอียด

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

นักวิชาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดูรายละเอียด

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด

นักการภารโรง
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูรายละเอียด