อิสรีย์-200x200

รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Itsaree Donkram

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
เชี่ยวชาญการสอนด้านการตลาด

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการตลาด ชั้น 2 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000