ณัฐรดา-200x200

รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางณัฐรดา วงษ์นายะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Nutrada Wongnaya

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
เชี่ยวชาญการสอนด้านนิเทศศาสตร์, สื่อภาคประชาชน, การจัดการความรู้, การพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 11

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000