เพ็ญศรี-200x200

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว

ประธานวิชาเอกการจัดการธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวเพ็ญศรี ยวงแก้ว
ชื่อ-สกุล (Eng) : Miss Pensri Youngkaew

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
เชี่ยวชาญการสอนด้านบริหารธุรกิจ

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร 11
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000